بابك ابراهيم خواه
متولد ١٣٦٠
شروع نوازندگي : ١٣٧٠
اساتيد:مسعود شعاري ، محمد رضا لطفي ، علي بياني،حميد رضا خبازي
١:كنسرت به همراه گروه حافظ به سرپرستي مير فرساد ملك نيا
٢:كنسرت به همراه گروه هنيواك به سرپرستي فرزان شارقي سالن فرهنگسراي خورشيد
اجراي
٣:كنسرت به همراه گروه مجذوب به سرپرستي فرشاد حقيقي
٤:كنسرت با گروه حجاز درفرهنگسراي نياوران ١٣٩٤
٥:موسيقي تاتر كچلو اثر رضا كشاورز، اجرا در تماشخانه دا
٦:موسيقي تاتر راز طلسم اثر غزاله مراديان
٧:اجراي دونوازي سه تارو تنبك درحوزه هنري
٨:كنسرت به همراه گروه درخت در فستيوال نواي شهراشوب به سر پرستي حميد برزويي
٩:اجراي كنسرت و پرفورمنس فلابن فلان به همراه گروه ان در تماشاخانه دا به سرپرستي وحيد مسعودي
١٠:نوازنده سه تار درالبوم جمله يكي بود اثر شادروان داوود عزيزي
١١:نوازنده تار در اجراي تاتر بيژن ومنيژه ، انسانم ارزوست به كارگرداني داوود فتحعلي بيگي
١٢:نوازنده تار در تاتر طبل بزرگ به كار گرداني مجتبي مهدي در جشنواره تاتر كودك همدان
١٣:تدريس در اموزشگاه نواي شهراشوب
تدريس در اموزشگاههاي نواي شهراشوب ، راك ، پاييزان