فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

لیسانس هنر – مطالعات سینمایی

عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران

دارای گواهی تدریس موسیقی از استاد یغمایی در آموزش سه تار سبک استاد جلال ذوالفنون

سوابق شغلي:

آموزش ساز سه تار در آموزشگاه های تهران از سال 1384

سابقه ی نوازندگی در کنسرت های متعدد به صورت گروهی نوازی و تک نوازی

عضویت در گروه های موسیقی همچون دراب، روحان و دل نواز

آموزش دیده در سبک و کلاس استاد جلال دوالفنون از سال 1385 و تدریس سبک ایشان در کلاس های خصوصی و آموزشگاه ها

ندریس و آموزش ساز تار از سال 1390 در کلاس های موسیقی