محمد اکبری استاد موسیقی سیحون
                          محمد اکبری

 

دانشجوى كارشناسى نوازندگى ايرانى دانشگاه هنر

نوازنده ي تار،سه تار

شاگرد استاداني چون:
١.استاد كيوان ساكت(تار و گزيده رديف موسيقى ملى ايران)
٢.استاد داريوش پير نياكان(تار و رديف ميرزا حسينقلى)
٣.كيارش روز بهانى(تار و رديف ميرزا عبدالله)
٤.استاد كاوه جودت(سلفژ و هارمونى)
٥.علي محمد شاهي (سلفژ،تئوري موسيقي،اركستراسيون)
٦.مهدي اكبري(تار )
٧.ابوالفضل حياتي(تار و سه تار)
٨.حميده سعيدي نيا (سه تار)
٩.محمد رضا مختاري( رديف موسيقى آذربايجان )
١٠.مرحوم استاد احمد عارف(تار)
١١.استاد عليرضا قديرى(تار و رديف)

گروه ها:
١.سرپرست اركستر رعد
٢.اركستر آوا(به سرپرستى استاد عليرضا قديرى)
٣.گروه هاى نافا و شهر رى به سرپرستى استاد عليرضا قديرى
٤.گروه هم نوازان
٥. سر پرستي گروه تلفيقي ريرا
٦.كويينتت تلفيقى نافا(به سرپرستى ارميا قديرى)
٧.اركستر ساز بند
٨.اركستر رامشه
٩.سرپرست گروه ريرا